Stadgar för Sundsvalls Tekniska Förening

§ 1 FÖRENINGENS ÄNDAMÅL

Sundsvalls Tekniska Förening har till ändamål att utgöra en sammanslutning av tekniskt intresserade personer i Sundsvall med omnejd, samt att utveckla och underhålla intresset för tekniska frågor.


§ 2 INTRÄDE I FÖRENINGEN

Till medlemmar i föreningen kan väljas:

Personer med avgångsexamen från tekniskt gymnasium, högskola, universitet, eller som har intresse för teknisk verksamhet.

Styrelsen beslutar om inträde efter skriftlig ansökan.

Hedersmedlem i föreningen utses av styrelsen vilket delges vid kommande årsmöte.

Medlem får ta med gäst vid föreningsmöten. Denna gäst får delta i förhandlingarna men inte i besluten


§ 3 UTTRÄDE UR FÖRENINGEN

Önskar medlem utträda ur föreningen, skall denne anmäla detta skriftligen till styrelsen.

Medlem som inte inom fastställd tid eller efter påminnelse erlagt stadgade avgifter anses ha utträtt ur föreningen.


§ 4 ÅTERINTRÄDE

Medlem, som utträtt och önskar återinträda, meddelar detta hos styrelsen som beslutar i frågan.


§ 5 AVGIFTER

Årsavgiften utgår efter kalenderår (arbetsår). Avgiften bestäms av föreningen vid årsmöte och ska

betalas före april månads utgång. Inbetalningen ska ske till föreningens konto för medlemsavgifter efter avisering. Nyintagen medlem skall erlägga stadgad avgift så snart som möjligt. Om medlem inträder under årets sista kvartal, är denne befriad från årsavgift under innevarande år.


§ 6 STYRELSEN

Styrelsen som har sitt säte i Sundsvall består av:

Ordförande, vice ordförande, fem ordinarie ledamöter, samt två suppleanter.

Ordförande väljs på årsmötet.

Styrelsen utser inom sig, vice ordförande, sekreterare, skattmästare d.v.s. kassör, och klubbmästare.


Styrelsen ansvarar för att:

– handha föreningens angelägenheter

– besluta om föreningens tillgångar

– genom sin skattmästare föra ordentliga räkenskaper,

som skall vara avslutade före den 10 februari och senast denna dag överlämnad till revisorerna

– genomföra ett årsmöte per år, se § 8 Medlemsmöten

– i övrigt göra allt till föreningens bästa

Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse och är beslutmässig då ordförande/vice ordförande samt minst tre ledamöter är närvarande. Då beslut fattas är enkel majoritet avgörande. Vid lika röstetal gäller ordförandens mening.

Val av styrelse sker för kalenderår med utväxling efter direkt efter årsmötet. Ingen bör tillhöra styrelsen mer än tre år i följd som ordinarie ledamot.

Val av ordförande och suppleanter sker på ett år och övriga ledamöter bör väljas på två år med en utväxling som medger kunskapsöverföring.


Övriga funktionärer är:

Två revisorer, med en suppleant, som skall granska styrelsens förvaltning och avge sin berättelse.

En programkommitté bestående av tre ordinarie ledamöter och två suppleanter.

Kommittén svarar för program i samband med allmänna medlemsmöten, studiebesök etc.

En valnämnd bestående av tre personer, som ska komma med förslag på kandidater till styrelsen, två veckor före årsmöte. Detta ska delges föreningens medlemmar i samband med kallelsen. Styrelsen upprättar förslag till ledamöter i valnämnden. Som medlem i valnämnden bör medlem inte kvarstå mer än tre år i följd.


§ 7 FÖRENINGENS KOMMITTÉER

Programkommittén är föreningens enda ordinarie kommitté. Vid behov äger styrelsen rätt att utse ytterligare kommittéer.


§ 8 Medlemsmöten

Föreningens arbetsår sammanfaller med kalenderåret. Medlemsmötet som hålls senast under mars månad är föreningens årsmöte. Styrelsen har dock rätt att utlysa extra medlemsmöten.

Skriftlig kallelse till årsmötet eller extra medlemsmöte utfärdas minst två veckor i förväg till varje medlem. Kallelsen ska uppta ärenden som skall behandlas.

Vid årsmötet utses mötesordförande att leda dagens förhandlingar.


På årsmötet ska följande punkter behandlas:

– val av ordförande

– val av övriga ordinarie styrelseledamöter och suppleanter

– val av programkommitté

– val av valnämnd

– val av revisorer jämte suppleant

– fastställande av årsavgift samt inkomst- och utgiftsbudget

– styrelseberättelsen för det gångna verksamhetsåret

– revisorernas berättelse

– fråga om beviljande av ansvarsfrihet för föregående styrelses förvaltning

– beslut om användande av eventuell uppkommen vinst


Varje studiebesök som programkommittén arrangerar bör inledas med en kort information från styrelsen till medlemmarna.


§ 9 RÖSTNING

Endast medlem som erlagt årsavgift äger rösträtt. Omröstning sker öppet. Sluten omröstning kan begäras.

För beslut fordras enkel majoritet och ordföranden har vid lika röstetal utslagsröst.

Undantag se § 10 och § 11.

Val sker med acklamation, eller om någon begär, genom sluten omröstning. Vid lika röstetal sker lottning


§ 10 ÄNDRING AV STADGAR

Förslag till ändring av föreningens stadgar inlämnas skriftligen till styrelsen. Styrelsen framlägger förslaget och sitt utlåtande vid medlemsmöte. För stadgeändring fordras en majoritet av minst 2/3 av de avgivna rösterna på två efter varandra följande skriftligt sammankallade medlemsmöten.


§ 11 Föreningens upplösning

Beslut om föreningens upplösning och i samband därmed om användningen av dess tillgångar fattas på sätt, som föregående paragraf är stadgat. I kallelsen till medlemsmöten skall det framgå att fråga om upplösning av föreningen skall behandlas. I detta fall krävs dock en majoritet av minst 3/4 av de avgivna rösterna vid båda medlemsmötena. Om minst 10st av föreningens medlemmar röstar mot föreningens upplösning, anses frågan förfalla.

Föreningens tillgångar får inte fördelas mellan medlemmarna utan skall doneras till tekniskt gymnasium, högskola eller universitet inom Sundsvallsregionen i förmån för teknisk utbildning eller forskning.

Avgående styrelse ansvarar för att samtliga föreningsdokument arkiveras på ett föreningsarkiv.